@alexaseleno

例会

4回/年 講師を招いての講演会・ワークショップ・会員による研究成果や得意分野の発表